Bereshit Lej Lejá Parashat Hashavua

Sara, la matriarca y el Lej Lejá

Por Ethel Barylka